Regulamin

 • REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZAFEK SZKOLNYCH

  Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu
  § 1 Postanowienia ogólne
  1. Operatorem i wynajmującym jest Perfect-Box Sp. z o.o. z siedzibą ul. Władysława Łokietka 5/2, 70-256 Szczecin NIP: 8522670063, REGON: 388104500, KRS: 0000882429 zwana dalej Wynajmującym
  2. Uprawnionym do korzystania z szafki jest uczeń lub prawny opiekun ucznia, zwany dalej Najemcą.
  3. Najemca nabywa prawo do korzystania z szafki po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu opłaty na konto Wynajmującego w kwocie zgodnej z aktualnie panującym cennikiem.
  4. Czas trwania umowy najmu szafki obejmuje okres 1 roku szkolnego, chyba że w ofercie uwzględniono inny okres.
  5. Najemca ma prawo do odstąpienia od umowy najmu ze skutkiem na koniec bieżącego miesiąca kalendarzowego z zastrzeżeniem, że koszty najmu zwracane są proporcjonalnie do wykorzystanego okresu. Od powyższej kwoty zwrotu zostanie potrącony koszt czyszczenia i dezynfekcji szafki wynoszący 50% opłaty za wynajem oraz koszt wysyłki kluczyków wynoszący 25 zł
  6. Zamienianie się szafkami pomiędzy Najemcami bez wiedzy i zgody Wynajmującego jest zabronione.
  7. Na każdej szafce znajduje się numer, który przypisany jest na cały okres wynajmu do jednego Najemcy.
  8. Zabrania się udostępniania kluczy osobom niepowołanym.
  9. Szafki szkolne służą do przechowywania obuwia i ubrań oraz innych przedmiotów związanych z funkcjonowaniem w szkole.
  10. Najemca, który otrzymał szafkę szkolną zobowiązany jest do jej należytego użytkowania i poszanowania.
  11. Najemca korzystający z szafki zobowiązany jest znać i stosować postanowienia niniejszego Regulaminu.
  § 2 Obowiązki użytkowników szafek
  1. Najemca szafki ponosi odpowiedzialność za jej zawartość.
  2. Szkoła oraz Wynajmujący nie ponoszą odpowiedzialności za utratę rzeczy pozostawionych w szafkach.
  3. Najemca ma obowiązek utrzymywać szafkę w należytej czystości.
  4. Zabrania się korzystania z szafki niezgodnie z jej celem przeznaczenia oraz niezgodnie z regulaminem szkoły.
  5. Zabrania się przechowywania w szafkach szkolnych substancji chemicznych lub biologicznych, np. wytwarzających nieprzyjemne zapachy, żrących itp., mogących stwarzać zagrożenie dla społeczności szkoły.
  6. Kategorycznie zabrania się przechowywania w szafkach alkoholu, wyrobów tytoniowych, środków odurzających oraz środków i przedmiotów uważanych za niebezpieczne.
  7. Najemca zobowiązuje się na koniec okresu wynajmu do opróżnienia szafki, doprowadzenia jej do stanu pierwotnego a w szczególności do usunięcia wszelkich napisów, rysunków, plakatów, zdjęć, naklejek itp.
  8. Sprawca umyślnego uszkodzenia lub zniszczenia szafki ponosi całkowity koszt związany z jej naprawą lub wymianą
  9. Wynajmujący ma prawo odstąpienia od umowy najmu bez zwrotu opłaty ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy Najemca nie przestrzega niniejszego regulaminu.
  10. Zakazuje się przesuwania szaf (segmentów).
  11. Zakazuje się siłowego otwierania drzwi od szafek.
  12. Najemca zobowiązany jest do zwrotu kompletu kluczy do wyznaczonego miejsca. Klucze powinny zostać zwrócone w terminie wyznaczonym przez Wynajmującego.
  13. W przypadku nie zwrócenia kluczy Wynajmujący ma prawo nie zwrócić kaucji lub naliczyć opłatę za wymianę zamka lub dorobienie kluczy w kwocie 60 zł brutto.
  § 3 Klucze i zasady ich użytkowania
  1. Zabrania się korzystania z własnych systemów zabezpieczeń szafki.
  2. W celu wynajmu, Najemca wypełnia formularz zgłoszeniowy na stronie www.perfect-box.pl podając tam swoje prawdziwe dane takie jak:
   1. Imię i nazwisko
   2. Adres zamieszkania
   3. Nr telefonu komórkowego
   4. Adres email
  3. Proces w przypadku zamka na kluczyk:
   1. Po zaksięgowaniu wpłaty na konto, zostanie wysłany komplet kluczy na adres podany w zgłoszeniu.
   2. Najemca otrzymuje 2 klucze do szafki.
   3. W przypadku zgubienia któregokolwiek z otrzymanych kluczyków najemca powinien dorobić klucz na własny koszt pod rygorem braku zwrotu kaucji.
  4. Najemcy zabezpieczają swoje mienie pozostawione w szafkach poprzez zamykanie, nieudostępnianie klucza innym osobom.
  5. W szkolę znajduje się klucz Master umożliwiający otworzenie każdej szafki.
  6. W sytuacjach wymagających interwencji, Dyrekcja jest upoważniona do otworzenia szafki bez pozwolenia Najemcy.
  § 4 Naprawy i konserwacja
  1. Za naprawę i konserwację szafek odpowiedzialny jest Wynajmujący.
  2. Wszelkie uszkodzenia szafek, Najemca powinien zgłaszać Wynajmującemu.
  3. Naprawie nie podlegają zniszczenia oraz uszkodzenia szafek wynikające z nieprawidłowego użytkowania szafki przez Najemce, w tym: usunięcie naklejek, napisów, rysunków, zdjęć.
  4. W przypadku umyślnej dewastacji i zniszczenia szafki przez Najemce ponosi on całkowite koszty jej naprawy lub wymiany.
  5. Na koniec roku szkolnego szafkę należy całkowicie opróżnić i udostępnić Wynajmującemu do przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
  6. Ubezpieczenie zawartości skrytki leży w gestii Najemcy.
  § 5 Harmonogram wynajmu
  1. (01.09 – 30.06) Każdorazowy okres wynajmu szafki szkolnej
  2. (01.06 – 15.07) Możliwość przedłużenia wynajmu z opcją pozostania w tej samej szafce
  3. (do 15.07) Okres rozliczenia się z kluczyków i wypełnienie formularza zwrotu online
  4. (15.07 – 31.08) Okres konserwacji szafek szkolnych
  5. (15.07 – 31.09) Okres zwrotu kaucji za komplet kluczyków dla najemcy który wypełnił formularz zwrotu online
  § 6 Postanowienia końcowe
  1. Najemca przyjmuje do wiadomości i zobowiązuje się do stosowania niniejszy regulamin.
  2. W przypadku niewywiązywania się przez Najemce z postanowień regulaminu, Wynajmujący ma prawo odstąpienia od umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym.
  3. Regulamin wchodzi w życie z dniem wysłania zgłoszenia przez Najemcę.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy oświatowe.